NEWS / PROMOTION

Birthday Bonus Points

  • Post By : SUPREME
  • |
  • Time : 01:50:53 PM

Birthday Bonus Points

• สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเฉพาะการสะสมคะแนนในวันเกิดเท่านั้น
• รับคะแนนเพิ่มเป็น 5 เท่า จากคะแนนปกติ (โดยพอยท์ปกติรวมกับคะแนนพิเศษต้องไม่เกิน 400 พอยท์ / วัน)
• Birthday Bonus Points จะคำนวณจากยอดซื้อสะสมภายในวันเกิดของสมาชิก
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าฯกำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า